psycholoog eindhoven

ADHD

Zorgpad Alcohol en overige aan een middel gebonden stoornissen

Bij deze aandoeningen is er sprake van verslaving, misbruik, afhankelijkheid of vergiftiging met alcohol of drugs of medicijn. De stemming, de slaap, het plannen of controleren van het gedrag of bv de seksualiteit raken daardoor ontregeld.

Onderzoek:

-       Probleem intake:

Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

-       Medische intake door psychiater:

Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

-       Vragenlijst onderzoek:

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

-       Adviesgesprek:

Tijdens een gesprek worden de oerzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

Behandeling:

-       Medicatie:

U krijgt medicijnen (voorgeschreven door een psychiater (om u beter te voelen)

-       Cognitieve gedragstherapie:

Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

-       Cliëntgerichte psychotherapie:

Angst en dwang

In principe is angst een normaal gezond verschijnsel. Bij mensen met een angststoornis is er echter sprake van een bovenmatige angst, ook in situaties die niet gevaarlijk zijn. Meestal gaan mensen dan sterk vermijden waar ze bang voor zijn of, zoals bij dwang, handelingen uitvoeren die zinloos zijn maar als functie hebben de angst te verminderen. Dat kan erg tijdrovend zijn en het dagelijks functioneren sterk belemmeren.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Lees meer over de soorten angststoornissen.

Paniekstoornis

Als u een paniekstoornis heeft, dan heeft u last van onverwachte paniekaanvallen.
 

Hypochondrie

Als u last heeft van hypochondrie denkt u bij onschuldige lichamelijke verschijnselen dat dit mogelijk tekenen zijn van een (ernstige) ziekte.
 

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

PTSS kunt u krijgen als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis (trauma) waarbij uzelf of een ander met de dood of met een ernstig letsel bent bedreigd of geconfronteerd.
 

Gegeneraliseerde angststoornis

Als u een gegeneraliseerde angststoornis heeft bent u bijna altijd nerveus en gespannen. U tobt en piekert veel en kan die gedachten niet van u afzetten. Het wordt ook wel de piekerziekte genoemd.
 

Dwangstoornis

Als u een dwangstoornis heeft, heeft u last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of van dwanghandelingen die u uit angst niet kunt nalaten.
Sociale fobie
Als u een sociale fobie heeft, bent u bang voor situaties waarin de kans bestaat dat u kritisch wordt beoordeeld en/of waarin u denkt dat u zich mogelijk belachelijk maakt.
 

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.


Onderzoek

    
Probleemintake
Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.
 
Biografie
Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.
 
Medische Intake
Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

 

 
Vragenlijstonderzoek
Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.
 
Adviesgesprek
Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.

 

Behandeling

 
Cognitieve gedragstherapie
Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.
 
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)
Deze therapie is uitermate geschikt voor behandeling van traumatische ervaringen. Het verwerkingsproces komt op gang door tegelijk met het oproepen van het traumabeeld een afleidende stimulus aan te bieden, meestal via oogbewegingen.
 
Medicatie
Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.
 
E-health
Naast het contact met een therapeut maakt deze vorm van internettherapie gebruik van specifieke, op uw klachten gerichte opdrachten en oefeningen die u online volgt.

Autisme

Mensen met autisme hebben vooral problemen in het contact met de ander, met name omdat ze zich weinig kunnen inleven in de emoties van de ander en zeer moeilijk sociale situaties kunnen inschatten. Ze kunnen tevens slecht tegen veranderingen en zijn erg op details gericht. De wereld voelt vaak onveilig voor hen.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

 

Onderzoek

    
Probleemintake
Tijdens 1 of 2 orienterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.
 
Ontwikkelingsanamnese
In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis.
Bij voorkeur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd. Denk aan ouders of opvoeders.
 
Biografie
Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.
 
Medische Intake
Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

 

 
Testonderzoek
Via psychologische tests worden verschillenden functies onderzocht waaronder aandacht, geheugen, denkvermogen, intelligentie en planning. Op die manier verkrijgen we inzicht in de werking van uw hersenen. Hiervan wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.

 
Vragenlijstonderzoek

Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 
Persoonlijkheidstestonderzoek
Met behulp van vragenlijsten, interview en testmateriaal worden uw belevingswereld, uw draagkracht, uw binding met anderen, uw denkvermogen en uw manier van omgaan met situaties in kaart gebracht.
 
PharmacoEEG
Via sensoren wordt pijnloos de elektrische activiteit van uw hersenen gemeten. Hierdoor wordt informatie verkregen over het functioneren van de verschillende hersendelen. Dit helpt bij de keuze van de medicatie en bij het opstellen van trainingsprogramma’s voor de hersenen.
 
Adviesgesprek
Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.
  

Behandeling

 
Psychoeducatie
Door uitleg over de aandoening krijgt u tevens adviezen over het omgaan daarmee.
 
Coaching/begeleiding
Een persoonlijke begeleider helpt u bij het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van uw aandoening. Deze begeleiding is zowel steunend als structuurgevend van aard.
 
Cognitieve gedragstherapie
Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.
 
Medicatie
Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.
 
Contextuele therapie
Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.

Depressie

Als u zich depressief voelt, dan ontstaat vaak het gevoel dat u nergens zin in heeft. U voelt zich waardeloos, denkt negatief, voelt zich somber. U heeft weinig zin om aan de dag te beginnen en kijkt op tegen de dingen die gaan komen. Dat zijn gevoelens die iedereen wel eens heeft als reactie op tegenvallers. De een gaat makkelijker om met deze gevoelens dan de ander.

We spreken van een depressie als:

  • u langer dan 2 weken ongewoon somber bent en/of nergens meer zin in heeft.
  • u daarnaast een aantal klachten heeft, zoals slaapstoornissen, verminderde eetlust, weinig energie, vermoeidheid, concentratieproblemen, besluiteloosheid, langzaam denken, veel denken over de dood, lichamelijke onrust
  • en als bovenstaande klachten uw dagelijks leven danig verstoren.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

 

Onderzoek

    
Probleemintake
Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.
 
Biografie
Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.
 
Vragenlijstonderzoek
Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.
 
Medische intake
Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.
 
Adviesgesprek
Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.
  

Behandeling

 
Cognitieve gedragstherapie
Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.
 
Cognitieve en op mindfulness gebaseerde gedragstherapie in groep
Deze 8 weken durende groepstherapie bestaat uit een combinatie van meditatie en het krijgen van inzicht in de samenhang tussen uw denk- en gevoelswereld. De therapie is sterk gericht op het leren gevoelens en gedachten bewust te aanvaarden. De kans op een terugval wordt daarmee verminderd.
 
Interpersoonlijke therapie
Interpersoonlijke therapie is vooral geschikt als relatieproblemen of verlieservaringen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van de depressie. Denk bijvoorbeeld aan rouwverwerking. In de therapie zal de nadruk liggen op verwerking en op rolverandering.

 

 
Cliëntgerichte psychotherapie
Dit betreft een vorm van inzichtgevende gesprekstherapie die gericht is op zelfaanvaarding en emotionele rust door middel van het uiten van gedachten en het ervaren van gevoelens.
 
Kortdurende psychodynamische psychotherapie
Bij deze vorm van psychotherapie wordt getracht samen inzicht te creëren in de onbewuste processen die een rol spelen in de ontregelde stemming. Vaak gaat het daarbij om patronen uit het verleden die zich in het hier en nu herhalen.
 
Medicatie
Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.
 
E-health
Naast het contact met een therapeut maakt deze vorm van internettherapie gebruik van specifieke, op uw klachten gerichte opdrachten en oefeningen die u online volgt.

Persoonlijkheidsstoornissen

Iedereen is anders en heeft zo zijn typische kenmerken.
We spreken pas van een persoonlijkheidstoornis als iemand over langere tijd en in extreme mate een persoonlijke eigenschap heeft, zoals perfectionisme, stemmingslabiliteit, wantrouwen, afhankelijkheid, kritiekgevoeligheid of egocentrisme. Hierdoor ontstaan er makkelijk problemen in het contact met de ander.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.


Onderzoek

    
Probleemintake
Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.
 
Biografie
Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.
 
Ontwikkelingsanamnese
In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis. Bij voorkeur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd. Denk aan ouders of opvoeders.
 
Vragenlijstonderzoek
Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.
 
Persoonlijkheidstestonderzoek
Met behulp van vragenlijsten, interview en testmateriaal worden uw belevingswereld, uw draagkracht, uw binding met anderen, uw denkvermogen en uw manier van omgaan met situaties in kaart gebracht.
 
Medische intake
Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.
 
Adviesgesprek
Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.
  

Behandeling

 
Cognitieve gedragstherapie
Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.
 
Schematherapie
Bij schematherapie worden de niet-functionele, vaste overtuigingen waarmee u naar uzelf, de ander en naar de wereld kijkt, in kaart gebracht en via o.a. gedragsexperimenten gewijzigd.
 
Cliëntgerichte psychotherapie
Dit betreft een vorm van inzichtgevende gesprekstherapie die gericht is op zelfaanvaarding en emotionele rust door middel van het uiten van gedachten en het ervaren van gevoelens.
 
Kortdurende psychodynamische psychotherapie
Bij deze vorm van psychotherapie wordt getracht samen inzicht te creëren in de onbewuste processen die een rol spelen in de ontregelde stemming. Vaak gaat het daarbij om patronen uit het verleden die zich in het hier en nu herhalen.
 
Coaching/begeleiding
Een persoonlijke begeleider helpt u bij het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van uw aandoening. Deze begeleiding is zowel steunend als structuurgevend van aard.
 
Contextuele Therapie
Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.
 
Medicatie
Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

Somatoforme stoornis

Mensen met een somatoforme stoornissen worden sterk belemmerd in hun functioneren door pijn of andere lichamelijke klachten. Soms treden ook symptomen op die doen denken aan een neurologische aandoening, doch waarbij na lichamelijk onderzoek onvoldoende afwijkingen zijn gevonden.
Vermoeidheidsklachten komen vaak voor evenals concentratieproblemen. In de volksmond wordt ook wel eens gesproken over ‘burnout’.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

 

Onderzoek

    
Probleemintake
Tijdens 1 of 2 oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.
 
Biografie
Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.
 
Vragenlijstonderzoek
Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.
 
Medische intake
Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.
 
Fysiotherapeutisch consult
Een fysiotherapeut beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van uw bewegingsapparaat.
 
PharmacoEEG
Via sensoren wordt pijnloos de elektrische activiteit van uw hersenen gemeten. Hierdoor wordt informatie verkregen over het functioneren van de verschillende hersendelen. Dit helpt bij de keuze van de medicatie en bij het opstellen van trainingsprogramma’s voor de hersenen.
 
Adviesgesprek
Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.
  

Behandeling

 
Cognitieve gedragstherapie
Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.
 
Cognitieve en op mindfulness gebaseerde gedragstherapie in groep
Deze 8 weken durende groepstherapie bestaat uit een combinatie van meditatie en het krijgen van inzicht in de samenhang tussen uw denk- en gevoelswereld. De therapie is sterk gericht op het leren gevoelens en gedachten bewust te aanvaarden. De kans op een terugval wordt daarmee verminderd.
 
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)
Deze therapie is geschikt voor behandeling van traumagerelateerde pijnklachten. Het verwerkingsproces komt op gang door tegelijk met het oproepen van het traumabeeld een afleidende stimulus aan te bieden, meestal oogbewegingen.
 
Acceptance and commitment therapy (ACT)
Bij deze vorm van therapie ligt de nadruk niet op het krijgen van controle over de klachten, maar meer op het accepteren van ervaringen. De behandeling is gericht op het opnieuw zicht krijgen op een waardevol leven .
 
(Manuele) fysiotherapie
Een fysiotherapeut zal u helpen uw bewegingsmogelijkheden te vergroten en secundaire klachten te voorkomen.
 
Medicatie
Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.
 
Contextuele therapie
Bij deze therapievorm ligt het accent op het verbeteren van de relaties tussen u en de personen in uw omgeving. Meestal vindt deze begeleiding plaats bij u thuis of in uw eigen omgeving.
 
Neurofeedback
Via deze verfijnde, individuele behandelingsmethode worden sensoren op uw hoofd geplaatst die het functioneren van uw brein direct beïnvloeden. De behandeling is geheel pijnloos. Neurofeedback wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Alcohol

Zorgpad Alcohol en overige aan een middel gebonden stoornissen:

Bij deze aandoeningen is er sprake van verslaving, misbruik, afhankelijkheid of vergiftiging met alcohol of drugs of medicijn. De stemming, de slaap, het plannen of controleren van het gedrag of bv de seksualiteit raken daardoor ontregeld.

Onderzoek:
Probleem intake:
Tijdens 1 of 2  oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.
Medische intake door psychiater:
Via een gesprek doet  een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.
Vragenlijst onderzoek:
Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.
Adviesgesprek:
Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.
 
Behandeling:
Medicatie:
U krijgt medicijnen (voorgeschreven door een psychiater (om u beter te voelen)
Cognitieve gedragstherapie:
Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.
Cliëntgerichte psychotherapie:
Dit betreft een vorm van inzichtgevende gesprekstherapie die gericht is op zelfaanvaarding en emotionele rust door middel van het uiten van gedachten en het ervaren van gevoelens.
Coaching:
Een adviseur (vaak een sociaal psychiatrisch verpleegkundige) geeft adviezen m.b.t. het omgaan met de omgeving en instanties.
Systeemtherapie:
Een systeem (psycho-)therapeut praat met u en uw partner en/of het hele gezin om de beste manier te vinden om met elkaar om te gaan.
E-Health:
Naast het contact met een therapeut maakt deze vorm van internettherapie gebruik van specifieke, op uw klachten gerichte opdrachten en oefeningen die u online volgt.

Bipolaire stoornis

Zorgpad Biplolaire stoornis en overige stemmingsstoornissen:

Bij deze aandoeningen heeft u klachten van een depressief gevoel, terwijl niet voldaan wordt aan de kenmerken van een depressie, bv. door wisselingen in het gevoel. Die kunnen het kenmerk hebben van extreme blijheid of samenhangen met het gebruik van een middel/drugs.


Onderzoek:
 Probleem intake:
Tijdens 1 of 2  oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Biografie:
Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

Vragenlijst onderzoek:
Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

Medische intake:
Via een gesprek doet  een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

Adviesgesprek:
Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.


Behandeling:
Cognitieve gedragstherapie:
Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

Cliëntgerichte psychotherapie:
Dit betreft een vorm van inzichtgevende gesprekstherapie die gericht is op zelfaanvaarding en emotionele rust door middel van het uiten van gedachten en het ervaren van gevoelens.

Kortdurende psychodynamische psychotherapie:
Bij deze vorm van psychotherapie wordt getracht samen inzicht te creëren in de onbewuste processen die een rol spelen in de ontregelde stemming. Vaak gaat het daarbij om patronen uit het verleden die zich in het hier en nu herhalen.

Medicatie:
Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

E-Health:
Naast het contact met een therapeut maakt deze vorm van internettherapie gebruik van specifieke, op uw klachten gerichte opdrachten en oefeningen die u online volgt.

Delirium

Zorgpad Delirium, dementie en andere cognitieve stoornissen:


Bij deze aandoeningen kan er sprake zijn van een stoornis in het bewustzijn, het geheugen, de taal en uitvoerende functies van bv. de taal, het vermogen om te handelen of herkennen, plannen, abstraheren en ordenen. Vaak zijn aandoeningen van het brein de oorzaak, zoals veroudering, vergiftiging, onthouding van een middel, gebrek aan een of meer voedingsmiddel(en).

Onderzoek:

Probleem intake:
Tijdens 1 of 2  oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Vragenlijsten:
Er zijn een aantal vragenlijsten die een verdieping geven van de klachten.

Testonderzoek:
Onder andere m.b.v. puzzels en opdrachten wordt gekeken hoe goed de verschillende taken van intelligentie, taal en inzicht worden uitgevoerd in vergelijking met anderen van dezelfde leeftijd.

Systeemonderzoek:
We praten met mensen/familie in de omgeving van u.

Bloedonderzoek:
In het bloed wordt gemeten of de bestanddelen in een normale hoeveelheid aanwezig zijn. Het gaat vooral om de invloed van de lever, de nier, het hormoonstelsel en de vitamines

Consultatie:
Er wordt verwezen naar een internist e/o neuroloog e/o geriater in een algemeen ziekenhuis voor onderzoek van het brein en/of interne organen.

Therapie:
In een adviesgesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken en een voorstel gedaan voor verwijzing als dat logisch is. Soms worden medicijnen voorgeschreven, m.n. als er veel onrust is.

Overige stoornissen kinderleeftijd of adolescentie

Zorgpad overige stoornissen kinderleeftijd of adolescentie:

Deze stoornissen worden minder vaak gediagnosticeerd dan pervasieve ontwikkelingsstoornissen en aandachtstekortstoornissen.
Het gaat over thema’s als problemen met de hechting, mokken en bewegingsstoornissen die significant lijden of beperkingen in de communicatie veroorzaken. Deze kunnen zich nog manifesteren in de volwassenheid.

Onderzoek en behandeling:
-    Probleem intake: tijdens 1 à 2 oriënterende gesprekken worden de problemen en klachten in kaart gebracht.
-    Biografie: via een gesprek wordt informatie verzameld met speciale aandacht voor de interactie en relaties binnen het gezin.
-    Vragenlijsten: er zijn geen goede gestandaardiseerde vragenlijsten.
-    Medische intake: via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar tekenen van ziekte en de verhouding draagkracht/draaglast.
-    Adviesgesprek: de bevindingen en de classificerende diagnose worden besproken en er wordt een behandeladvies gegeven.

Behandeling:
Er is weinig steun hiervoor in op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde therapieën. De behandeling van bewegingsstoornissen gaat soms gepaard met medicijnen. Daarnaast kunnen systeembegeleiding en gedragstherapie nuttig zijn
(= praten met ouders/het gezin).
Bij adolescenten kan individuele gesprekstherapie een plaats hebben.

Schizofrenie

Zorgpad Schizofrenie:


Bij deze aandoeningen is er sprake van een afwijking in de waarneming (zoals wanen en hallucinaties), het ordenen (van bv. taal en denken) of het initiatief of vervlakking van het denken, het voelen of de spraak.

Onderzoek:
Probleem intake
Tijdens 1 of 2  oriënterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

Medische intake door psychiater:
Via een gesprek doet  een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

Bloedonderzoek:
In het bloed wordt gemeten of de bestanddelen in een normale hoeveelheid aanwezig zijn. Het gaat vooral om de invloed van de lever, de nier, het hormoonstelsel en de vitamines

Adviesgesprek:
Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.


Behandeling:
Medicatie:
Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Doel is daarbij het functioneren te versterken.

Cognitieve gedragstherapie:
Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

Coaching:
Een adviseur (vaak een sociaal psychiatrisch verpleegkundige) geeft adviezen m.b.t. het omgaan met de omgeving en instanties.

Systeemtherapie:
Een systeem (psycho-)therapeut praat met u en uw partner en/of het hele gezin om de beste manier te vinden om met elkaar om te gaan.

E-Health:
Naast het contact met een therapeut maakt deze vorm van internettherapie gebruik van specifieke, op uw klachten gerichte opdrachten en oefeningen die u online volgt.